AVISO LEGAL

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de dominio web é a Asociación Folclórica Colexiata do Sar (en diante AF Colexiata do Sar), con domicilio a estes efectos en Praza da Colexiata s/n - Santiago de Compostela - A Coruña, C.I.F.: G-15061070. Correo electrónico de contacto: colexiata@colexiata.com

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal de AF Colexiata do Sar atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL

www.colexiata.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes a AF Colexiata do Sar ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. A devandita responsabilidade esténdese ao rexistro que fora necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial desta. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que AF Colexiata do Sar ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de AF Colexiata do Sar, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. AF Colexiata do Sar resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen axeitados para a súa publicación. En calquera caso, AF Colexiata do Sar non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, AF Colexiata do Sar informa de que os datos de carácter persoal dos USUARIOS se incorporarán e tratarán nun ficheiro automatizado que será xestionado exclusivamente para a finalidade descrita en cada formulario ou medio de resposta. Ao pulsar o botón ENVIAR, o USUARIO consente ao tratamento dos seus datos por parte de AF Colexiata do Sar. Así mesmo, AF Colexiata do Sar informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

AF Colexiata do Sar por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nesta (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, etc.), titularidade de AF Colexiata do Sar ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade, de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de AF Colexiata do Sar. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de AF Colexiata do Sar. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de AF Colexiata do Sar.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

AF Colexiata do Sar non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS

AF Colexiata do Sar resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

8. ENLACES

No caso de que en www.colexiata.com se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, AF Colexiata do Sar non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso AF Colexiata do Sar asumirá responsabilidade ningunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN

AF Colexiata do Sar resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10. XENERALIDADES

AF Colexiata do Sar perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

AF Colexiata do Sar poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre AF Colexiata do Sar e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia se someterá aos Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.